Зорилго, зорилт

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ

 БАЙГУУЛЛАГААС 2020 ОНД

ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТ

Монгол Улсын Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын хэмжээнд 2020 оныг “ШШГБ-ын хүний нөөцийн мэргэшсэн, тогтвортой хөгжлийг хангах, алба хаагчийн нийгмийн баталгааг сайжруулах” жил болгон зарлаж энэзорилтын хүрээнд:

  • Алба хаагчийн нийгмийн баталгааг дээшлүүлэхэд чиглэсэн ажил, арга хэмжээг эрчимжүүлж, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын алба хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр”-ийн биелэлтийг ханган, дүгнэх:
  • Алба хаагчдын ажиллах орчин нөхцөлийг сайжруулахад чиглэсэн арга хэмжээг шат дараатайгаар авч хэрэгжүүлэх:
  • Байгууллагын хүний нөөцийн бодлогын баримт бичгийг боловсронгуй болгох, мэргэшсэн, тогтвортой хүний нөөцийг бүрдүүлэх ажлыг үр дүнтэй зохион байгуулах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх

                          ӨМШШГГ

Back to top button